นายก

ด่วน นกยกประกาศ ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลายจังหวัด

ข่าวในไทย

วันที่ 6 มกราคม 2564 นกยกได้ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสูงสุด เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด 19 ในหลายจังหวัด ได้เเก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง เเละ จังหวัดสมุทรสาคร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเเละควบคุมการเข้าออก จังหวัดดังกล่าวอย่างเข็มงวด

เพื่อสกัดเเละยับยังการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วเเละเด็ดขาด ให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างเข็มข้น เเละให้ผู้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวใช้ เเอปพลิเคชั่น “หมอชนะ. “

สำหรับบุคลที่ต้องการออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด เเละเข็มงวดต้องเเสดงเหตุผลความจำเป็นโดยเเสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเเสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอลในพื้นที่ เว้นเเต่เป็นบุคลที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

T_0001